ΕΛ | EN

ΤΟ MODELGLOSS

ΑΡΧΙΚΗ / ΤΟ MODELGLOSS

 • Ερευνά τη γλωσσική αλλαγή με μεθόδους εμπνευσμένες από την εξελικτική βιολογία.
 • Χρησιμοποιεί ομοιότητες και διαφορές από τη μορφολογία και τη σύνταξη των γλωσσών για να ανιχνεύσει κοινή καταγωγή και γεωγραφικές επαφές μεταξύ τους.
 • Συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες της εξέλιξης των γλωσσών σε σχέση με την εξέλιξη των ειδών.
 • Αποτιμά την ιστορική πληροφορία που εμπεριέχουν τα γλωσσικά δεδομένα.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εργαλεία της εξελικτικής βιολογίας για να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό μοντέλο αλληλεπίδρασης της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας των παραμέτρων που είναι κρίσιμες για μία παραμετρική γλωσσογένεση.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
 1. ο έλεγχος της ανεξαρτησίας/εξάρτησης των χαρακτήρων
 2. ο έλεγχος της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών, με στόχο τη δημιουργία μιας αντικειμενικής μεθόδου ανακατασκευής των ιστορικών σχέσεων των γλωσσών
 3. η εύρεση ιεραρχιών με περιγραφική, ερμηνευτική και ιστορική επάρκεια
 4. η μελέτη της αλληλεπίδρασης γενετικών και γεωγραφικών παραγόντων που θα απεικονίζει σωστά δομικές και κοινωνικο-ιστορικές μεταβλητές της γλωσσικής μεταβολής με δυνατότητα πρόβλεψης στοιχείων που μπορούν ή δεν μπορούν να μεταφερθούν από γλώσσα σε γλώσσα σε διαφορετικές ιστορικές και γεωγραφικές συνθήκες.


ANAΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η νέα μέθοδος για την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων, η οποία θα συνδυάζει βιολογικές μεθόδους στη μελέτη της γλωσσικής μεταβολής και πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της τυπικής συγκριτικής σύνταξης με στόχους:
 • την κατασκευή αντικειμενικών παραμετρικών ιεραρχιών/δικτύων χωρίς πλεονασμούς.
 • την αντικειμενική ποσοτικοποίηση της διαχρονικής σταθερότητας/ ιστορικού βάθους των μορφοσυντακτικών χαρακτήρων.
 • την αντιστοίχιση τύπων παραμέτρων με είδη μεταφοράς τους (κάθετη, οριζόντια και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής τους).
 • φυλογενετικές ανακατασκευές με έλεγχο των γεωγραφικών επιρροών και μία καινοτόμο μοντελοποίηση πιθανών και απίθανων μορφοσυντακτικών γλωσσικών μεταφορών.

Εφαρμόζουμε τις μεθόδους μας για την ανακατασκευή της Ινδο-Ευρωπαϊκής, μίας από τις περισσότερο μελετημένες γλωσσικές οικογένειες, καθώς και στο δείγμα των 100 γλωσσών του WALS (https://wals.info/). Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των μεθόδων σε διαφορετικές κλίμακες ανάλυσης (μικρο-, μεσο-, μακρο-ποικιλότητα).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://wals.info
https://terraling.com
https://asjp.clld.org
https://www.ethnologue.com
https://diacl.ht.lu.se/
https://d-place.org/
https://d-place.org/phylogenys

People, funds and people network photos were designed by pressfoto, Daboost and BianCoblue - www.freepik.com

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τ (+30) 2831 077277

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Τ (+30) 2810 394067

modelgloss.project@gmail.com